Thông cáo về Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XX)

22:41, 07/07/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 29/6/2022 và ngày 1/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XX) đã tiến hành kỳ họp thứ 9. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
 
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
 
1. Xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế; các đồng chí: Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mttq Việt Nam tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Y tế; Lê Báy, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Y tế; Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Y tế; Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:
 
- Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có vi phạm, khuyết điểm trong việc: Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
 
- Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có vi phạm, khuyết điểm: Trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, để đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt và tham mưu Đảng ủy Sở Y tế xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy; cá nhân các đồng chí: Nguyễn Xuân Mến, Hồ Minh Nên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Hồ Minh Nên; xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Mến theo quy định của Đảng.
 
Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 -2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí: Lê Báy, Phạm Minh Đức có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
 
2. Xem xét, kết luận kiểm tra về tổ chức và hoạt động kinh doanh dịch vụ của Khách sạn Cẩm Thành từ ngày thành lập Hội đồng quản lý (năm 2015) đến hết năm 2021.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Hội đồng quản lý Khách sạn Cẩm Thành có khuyết điểm, vi phạm trong việc để Giám đốc Khách sạn Cẩm Thành: Thực hiện không đúng phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy hoạt động phục vụ và sản xuất, kinh doanh khách sạn đã được phê duyệt (theo Quyết định số 386-QĐ/VPTU ngày 7/4/2015 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy); tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ tiền lương cho nhiều trường hợp người lao động chưa đúng quy định; thực hiện chế độ kế toán, nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ không đúng quy định...
 
Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản lý Khách sạn Cẩm Thành; trực tiếp là của Giám đốc Khách sạn và Kế toán trưởng trong việc chấp hành pháp luật, quy định của Đảng về kinh doanh, dịch vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.
 
3. Xem xét, kết luận kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản năm 2021 đối với Báo Quảng Ngãi.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Báo Quảng Ngãi còn có những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, việc thực hiện lộ trình về tự chủ kinh phí hoạt động, sử dụng Quỹ nhuận bút báo in, hạch toán tài sản cố định...
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Báo Quảng Ngãi nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.
 
4. Xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng năm 2021 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng, Tư Nghĩa; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng, Tư Nghĩa; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trà Bồng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tư Nghĩa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng.
 
Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến.
 
 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 
.