Chọn kịch bản phát triển kinh tế phù hợp
15:48 | 04/07/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, kinh tế Quảng Ngãi đã có sự tăng trưởng ấn tượng, song vẫn thiếu sự ổn định và chưa thực sự gắn với phát triển; đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn. Những hạn chế này cần được đánh giá toàn diện và đưa ra kịch bản phù hợp để khắc phục trong giai đoạn 2021 - 2030.
.
.