Phát triển đảng viên: Những vấn đề đặt ra
23:07 | 19/01/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm tăng cường sức mạnh cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.
.
.