Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp

15:12, 11/08/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Công văn số 3825/UBND-NC yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và thay thế các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn.
 
Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. Quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, kế cận; có cơ chế phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý.
 
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với UBND các xã, phường, thị trấn về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.
 
Tiến hành rà soát tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã; tập trung chỉ đạo khắc phục các trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Sau ngày 31/12/2021, phải thay thế các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
 
Các địa phương bị trừ điểm cải cách hành chính do có cán bộ, công chức cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm và gắn với việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thẩm định, xét duyệt nhân sự, đề án nhân sự để giới thiệu, bầu, phê chuẩn vào các chức vụ cán bộ cấp xã, đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
 
Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; đồng thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc của địa phương để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.
 
QN
 
.