Tập trung rà soát và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CCVC

10:40, 26/07/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 519-CV/TU chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí cải cách hành chính của Trung ương.
 
Công văn số 519-CV/TU nêu rõ: Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm và có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số của bộ, công chức cấp xã chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định; quy trình thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp quản lý hoặc đã ban hành nhưng thực hiện chưa nghiêm; ý thức chấp hành luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt...
 
Do đó, tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh từ năm 2017 đến năm 2020 đã bị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chấm đạt điểm thấp, ảnh hưởng chung đến Chỉ số cải cách Hành chính (PAR Index) của tỉnh.
 
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP.Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TL
 
Để góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh, tạo bước đột phá trong việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, nhất là tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục chấn chính kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Tiếp nhận, thẩm tra các thông tin phản ánh của người dân, cơ quan báo chí; kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội và Nhân dân.
 
Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là ở cấp xã nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Trong quá trình xét duyệt nhân sự để bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử, các địa phương không được xét duyệt cho thực hiện quy trình đối với nhân sự chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định.
 
Chỉ đạo rà soát tiêu chuẩn về trình độ đối với cán bộ, công chức cấp xã; tập trung chỉ đạo khắc phục các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; hoàn thành trước 31.12.2021. Sau ngày 31.12.2021, cương quyết thay thế những cán bộ, công chức không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Nếu không khắc phục xong thì tổ chức đảng, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp trên và bị xem xét trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm 2021 và những năm tiếp theo. 
 
Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. Quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kế cận; có cơ chế phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý.
 
Hằng năm, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng sớm và có chất lượng dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; theo dõi, chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan ngay trong quá trình dự thảo văn bản. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tổng hợp chung, thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để UBND tỉnh ban hành trước ngày 31.1 hàng năm.
 
Cán bộ, đảng viên khi nhận được Phiếu điều tra xã hội học hàng năm của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và đánh giá có trách nhiệm, đảm bảo công tâm, khách quan, sát đúng với thực tế, không được giao phiếu cho bộ phận giúp việc đánh giá thay mình trong khi họ không đủ lượng thông tin, tài liệu để có thể đánh giá chính xác các vấn đề được điều tra.
 
QN
.