Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Quyết tâm hành động

21:14, 05/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy đảng đưa vào nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện với quyết tâm cao, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Xây dựng giải pháp chiến lược
 
Huyện ủy Tư Nghĩa hiện đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, 5 năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị được nâng lên về tiêu chuẩn, năng lực. Huyện đã cử 330 lượt người/172 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; có 46/172 người được đào tạo trên đại học, đạt 26,7%... 
Công chức phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.     Ảnh: P.LÝ
Công chức phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: P.LÝ
Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa cũng đã thẳng thắn đánh giá: Sự quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện chưa được chú trọng đúng mức. Công tác quy hoạch chuẩn bị cán bộ lãnh đạo các cấp còn hạn chế, thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chú trọng đến yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đạo đức, tác phong, kỷ luật lao động của một bộ phận cán bộ, công chức, lao động chưa cao.
 
Theo Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Phúc Nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ đột phá, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, vì vậy phải có giải pháp căn cơ, phù hợp với điều kiện tại địa phương. Trên cơ sở Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX) về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Huyện ủy Tư Nghĩa xây dựng Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở này sẽ xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.
 
"Phải thực hiện tốt công tác quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch thì đào tạo, luân chuyển cán bộ để tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành, tạo nguồn cán bộ cho huyện. Huyện sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ bài bản, đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Huyện ủy cũng đang xây dựng tiêu chuẩn của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời tiếp tục đổi mới trong đánh giá cán bộ để đảm bảo tính thực chất; theo dõi, tạo điều kiện nhưng cũng phải kiểm tra để chọn cán bộ tốt", ông Nguyễn Phúc Nhân nhấn mạnh.
 
Xác định thời gian, công việc cụ thể  
 
Không chỉ riêng Huyện ủy Tư Nghĩa, mà cấp ủy các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đưa nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vào nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xem đây là yếu tố quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đề ra.
 
Tỉnh ủy khóa XX xác định một trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kết luận số 298 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX) về tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy về vấn đề này; đồng thời xác định cụ thể những công việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian đến. Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị và mốc thời gian để thực hiện.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị quán triệt sâu sắc và ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung của Kết luận 298 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX), trong đó cần xác định danh mục công việc phải thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách, chịu trách nhiệm chủ trì trong việc triển khai xây dựng các đề án, kế hoạch, chính sách để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Các địa phương, đơn vị xây dựng đề án cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Riêng các huyện miền núi xây dựng thêm đề án cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng trình HĐND tỉnh cụ thể hóa chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ...
 
Với quyết tâm hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, hy vọng tỉnh ta sẽ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, qua đó góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân.  
 
                         PHƯƠNG LÝ
 
 
 
.
.