Đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

16:21, 22/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của trung ương. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái, sự cần thiết phải “tự soi, tự sửa”; hình thành ý thức gương mẫu, tự giác nhận diện khuyết điểm và xây dựng kế hoạch phấn đấu khắc phục. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý 10 mô hình làm theo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 
 
Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên cho biết: Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tính tiên phong gương mẫu, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trên địa bàn thị xã được nâng lên. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, các vấn đề bức xúc của người dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Nhờ vậy đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội. 
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Trần Phước Hải, Thành ủy Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thấy rõ về những hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên được nâng lên. Từ năm 2016 - 2020, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 106 đảng viên vi phạm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chính sách dân số, lĩnh vực đất đai, quản lý tài chính, tham nhũng... Qua đó, thực hiện nghiêm  kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
 
BÁ SƠN
 
.
.