Cần hoàn thiện chính sách về đất đai

07:59, 29/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai ở tỉnh ta có sự chuyển biến tích cực, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chuyển biến tích cực
 
Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 39-Ctr/TU, ngày 5.4.2013 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. HĐND tỉnh đã ban hành 12 nghị quyết chuyên đề, UBND tỉnh ban hành 25 quyết định; các sở, ngành, địa phương ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa, thể chế hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 19. Qua đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân chuyển biến tích cực, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
 
Công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng đi vào nền nếp; quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được Nhà nước bảo đảm. Chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng từng bước được hoàn thiện, giải quyết cơ bản quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất có đất bị thu hồi. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất được tăng cường. Thủ tục hành chính ngày càng được cải thiện, ổn định, góp phần quan trọng trong việc triển khai và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...
 
Việc thực hiện các định hướng tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Việc lập và phê quyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất cấp xã được tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, bảo đảm đúng các quy định pháp luật về đất đai. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó rà soát cơ chế, chính sách, nhất là chính sách liên quan đến tái định cư, tái định canh, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm nhằm ổn định đời sống cho người dân sau khi bị thu hồi đất.
 
Từ tháng 7.2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gần 396.000 hồ sơ...  
 
Những hạn chế cần khắc phục
 
Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 19 cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là, công tác thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong nghị quyết, chương trình hành động thực hiện các định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai vẫn còn chậm. Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chưa có nhiều kinh nghiệm nên chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế  -  xã hội của địa phương; việc sử dụng đất nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư... còn nhiều hạn chế, vướng mắc; nhiều dự án "treo" kéo dài và không triển khai được, gây khó khăn cho nhà đầu tư và người dân.
 
Ngoài ra, công tác định giá đất vẫn còn bất hợp lý cần được tháo gỡ, đơn cử như khung giá do Nhà nước quy định chưa theo kịp với giá thị trường. Thị trường bất động sản phát triển chưa ổn định, thiếu lành mạnh. Chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, thay đổi thường xuyên, còn có mâu thuẫn giữa các quy định của pháp luật về đất đai dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình thực thi. Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai còn diễn biến phức tạp; tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai vẫn còn xảy ra... 
 
MINH ANH
 
.