Đại hội XIII của Đảng: Chọn người tài đức, ngang tầm nhiệm vụ

22:05, 09/01/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Công tác nhân sự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý là vấn đề cực kỳ hệ trọng bảo đảm sự thành công của đại hội. Chính vì vậy, “lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tài, đủ đức tiếp tục đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước” là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân.
Thận trọng, kỹ lưỡng
 
Bắt đầu từ Hội nghị lần thứ 8, họp từ ngày 2 - 6.10.2018, Trung ương đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có Tiểu ban Nhân sự. Hội nghị lần thứ 9, họp từ ngày 25 - 26.12.2018, Trung ương cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.               Ảnh: PV
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: PV
Hội nghị lần thứ 12, họp từ ngày 11 - 14.5.2020, Trung ương đã xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII cũng như thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ 13, họp từ ngày 5 - 9.10.2020, Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự; đồng thời, Trung ương cũng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Ủy viên UBKT Trung ương khóa XIII. 
 
Mới đây, tại Hội nghị lần thứ 14, họp từ 14 - 18.12.2020, Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo BCH Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.
 
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sy cho rằng: "Tôi thấy Trung ương khóa XII đã có cách chuẩn bị nhân sự khá chu đáo, thấy rõ được trách nhiệm trước Đảng, trước dân, chuẩn bị người lãnh đạo, người tổ chức thực hiện nhiệm vụ sắp đến. Nổi bật là quy trình 5 bước lựa chọn nhân sự được Bộ Chính trị quy định cụ thể, chặt chẽ với những người tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy đã cho thấy tính hệ trọng của công tác nhân sự cho Trung ương lần này. Và sắp đến là trách nhiệm của đại hội, của đại biểu dự đại hội phải nghiên cứu, xem xét kỹ. Đồng chí nào được đại biểu dự đại hội lựa chọn bầu vào BCH Trung ương thì phải thấy vinh dự của mình, đồng thời phải thấy trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, phấn đấu thực hiện trách nhiệm trước vận mệnh quốc gia, dân tộc...".
 
Nhiều kỳ vọng vào người tài đức
 
Theo Bí thư Chi bộ Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông - lâm nghiệp Quảng Ngãi Lê Văn Chiến, công tác nhân sự của Đại hội Đảng luôn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất, nhất là nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ tới, vì đây là những người có tầm ảnh hưởng đến quốc gia và đường lối phát triển đất nước, công tác đối nội, đối ngoại... Như nhiệm kỳ XII, có thể nói  dấu ấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá đậm nét, nhất là  trong công cuộc chống tham nhũng "Tôi tin tưởng rằng, với những gì đã đúc kết trong 5 năm qua, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chọn lựa được những cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới", ông Chiến kỳ vọng.
 
Trong bài “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một BCH Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình”.
 
Với quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, cùng với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ lựa chọn được những người lãnh đạo có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ.
 
THANH THUẬN
 
 
 
.
.