Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử
19:51 | 21/09/2021
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
.
.